Cultuurverbinding
Versterken van het Walcherse cultuurnetwerk

De Walcherse gemeenten ondersteunen

Wat is de waarde van cultuur(deelname)? Hoe vergroot je gelijke kansen van kinderen en jongeren? En hoe kijk je verder dan het culturele domein? Het antwoord op deze vragen zit in het verbinden van beleid en maatschappelijke opgaven in samenwerking met andere domeinen als onderwijs, sociaal domein, gezondheidzorg en toerisme. KEW wil hierin de drie Walcherse gemeenten de komende jaren ondersteunen.

KEW als cultuurverbinder

KEW vervult in toenemende mate de rol van cultuurverbinder op Walcheren. Samen met het netwerk van vijftig zelfstandige cultuurprofessionals en dertig culturele organisaties wil KEW vraag en aanbod van kunst en cultuur de komende jaren beter op elkaar afstemmen, leemtes vervullen en doublures voorkomen.

Verbindend cultuurbeleid

In de komende jaren willen we met de Walcherse gemeenten opnieuw verkenning inzetten op verbindend cultuurbeleid. Met de ondersteuning van cultuureducatie in het onderwijs en door projecten als Het Pennywafelhuis, Bolderkar Bossenburgh en Kunst op Recept, tonen de gemeenten al in belangrijke mate kunst & cultuur te willen inzetten in andere domeinen. Maar er kan meer. De maatschappelijke opgaven op Walcheren zijn groot en het is van belang te blijven onderzoeken waarin kunst & cultuur kan bij dragen.

Versterking Cultuurnetwerk Walcheren

Verbindend cultuurbeleid, met de nodige aandacht voor educatie en participatie, vraagt van de zelfstandige cultuurprofessionals en culturele organisaties op Walcheren nieuwe inzichten in de eigen bijdrage op het gebied van kunst & cultuur. Daarbij is versterking van het cultureel netwerk van belang met als doel informeren, kennisdelen en aansluiten bij actuele thema’s die spelen in cultuureducatie en -participatie. Ook kunnen we gerichte trainingen ontwikkelen vanuit ons netwerk m.b.t. educatie en participatie.

Inclusie & diversiteit

Als het gaat om inclusie en diversiteit heeft de cultuursector nog de nodige stappen te zetten. Met gerichte inzet van externe specialisten wil KEW in 2023 meer aandacht besteden aan inclusie (waaronder fysieke toegankelijkheid) en diversiteit. Maar, verbeter de wereld en begin bij jezelf: KEW zal in 2023 ook binnen de eigen organisatie hier veel aandacht aanbesteden.

Cultuurverbinding betekent voor mij bruggen bouwen tussen alle culturele spelers in het Walcherse veld.
Sanny Ensing
adviseur cultuurverbinding
Projecten