Cultuurverbinding
Versterken van het Walcherse cultuurnetwerk

KEW als cultuurverbinder

KEW vervult in toenemende mate de rol van cultuurverbinder op Walcheren. Samen met het netwerk van vijftig zelfstandige cultuurprofessionals en dertig culturele organisaties wil KEW vraag en aanbod van kunst en cultuur de komende jaren beter op elkaar afstemmen, leemtes vervullen en doublures voorkomen.

De Walcherse gemeenten ondersteunen

Wat is de waarde van cultuur(deelname)? Hoe vergroot je gelijke kansen van kinderen en jongeren? En hoe kijk je verder dan het culturele domein? Het antwoord op deze vragen zit in het verbinden van beleid en maatschappelijke opgaven in samenwerking met andere domeinen als onderwijs, sociaal domein, gezondheidzorg en toerisme. Door het inzetten van cultuureducatie in het onderwijs en het ondersteunen van projecten zoals Het PennywafelhuisBolderkar Bossenburgh en Kunst op Recept, laten de gemeenten zien dat de inzet van kunst & cultuur op andere domeinen belangrijk is. Maar er kan meer. De maatschappelijke opgaven op Walcheren zijn groot en we moeten dan ook blijven onderzoeken hoe kunst & cultuur kan bijdragen. KEW wil de drie Walcherse gemeenten hier de komende jaren bij ondersteunen.

Versterking Cultuurnetwerk Walcheren

Verbindend cultuurbeleid, met de nodige aandacht voor educatie en participatie, vraagt van de zelfstandige cultuurprofessionals en culturele organisaties op Walcheren nieuwe inzichten in de eigen bijdrage op het gebied van kunst & cultuur. Daarbij is versterking van het cultureel netwerk van belang met als doel informeren, kennisdelen en aansluiten bij actuele thema’s die spelen in cultuureducatie en -participatie. Ook kunnen we gerichte trainingen ontwikkelen vanuit ons netwerk m.b.t. educatie en participatie. 

Inclusie & diversiteit

Als het gaat om inclusie en diversiteit heeft de cultuursector nog de nodige stappen te zetten. Met gerichte inzet van externe specialisten wil KEW meer aandacht besteden aan inclusie (waaronder fysieke toegankelijkheid) en diversiteit. Maar, verbeter de wereld en begin bij jezelf: KEW zal hier ook dit jaar binnen de eigen organisatie veel aandacht aanbesteden.

Doormiddel van cultuur verbinden we mensen en organisaties op Walcheren en zorgen we voor meer dynamiek
Auke van Laar
junior adviseur cultuurverbinding
Projecten