KEW werkt aan verbeelding

Verbeeldingskracht

Kunst en cultuur nemen een belangrijke plek in onze samenleving in. Cultuureducatie en cultuurparticipatie bieden mogelijkheden om die samenleving op intrinsieke en creatieve wijze te ontdekken en beleven. Ze doen een beroep op ieders verbeeldingskracht. Ze helpen je om jezelf te leren kennen en uit te drukken. Ze inspireren en verrijken, maken nieuwsgierig en vaardig, brengen plezier en zorgen voor verbinding en diversiteit. Ook bevorderen ze de gezondheid en dragen bij aan de maatschappelijke ontwikkeling op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.

Alle leeftijdsgroepen

KEW bevordert deelname aan kunst en cultuur voor inwoners van Walcheren in alle leeftijdsgroepen: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. We stimuleren vooral er zelf actief mee aan de slag te gaan: je kunt er veel plezier uit halen, zowel voor jezelf als met anderen. En we zetten ons in voor gelijke kansen in kunst en cultuur; diversiteit en inclusie staan daarbij voorop. We blijven zoeken naar verbreding en vernieuwing van disciplines en doelgroepen in de kunst en cultuur.

Persoonsvorming en talentontwikkeling

In eerste instantie richten we ons op goede cultuureducatie voor alle kinderen en jongeren in het Walcherse primair en voortgezet onderwijs en de kinderopvang: duurzame en in het onderwijs verankerde cultuureducatie met kwaliteit, gericht op persoonsvorming en talentontwikkeling.

Maatschappelijke opgaven

Daarnaast zetten we kunst en cultuur in voor maatschappelijke opgaven als burgerschap, leefbaarheid, eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, welzijn en gezondheid. We willen daarbij ook deelnemers bereiken die anders niet zo snel met kunst en cultuur in aanraking komen. We werken hierbij nauw samen met organisaties in het sociaal domein en de gezondheidszorg.