Organisatiestructuur

De officiële naam van KEW is Stichting Kunsteducatie Walcheren. KEW is aangesloten bij brancheorganisatie Cultuurconnectie en volgt de cao Kunsteducatie. De stichting wordt geleid door een directeur die ook statutair bestuurder is. KEW heeft een raad van toezicht van vijf leden, volgens het raad-van-toezicht-model. Stichting Kunsteducatie Walcheren onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie, en past deze (waar mogelijk) toe.

Management

Aschwin van den Abeele directeur-bestuurder / programmamanager
Jacolien Boonman manager bedrijfsvoering
Leo Adriaanse adviseur bestuur

Afdeling bedrijfsvoering

Laura Beijsens medewerker dienstverlening
Vanessa van Driel medewerker dienstverlening
Remi Lievense medewerker bedrijfsvoering
Wilma Veerman managementassistent
Kelly van der Kaap communicatiemedewerker

Afdeling programma's

Carmen Hutting adviseur
Melissa Vos adviseur
Auke van Laar junior adviseur
Naomi Oranje junior adviseur

Raad van toezicht

Bestuur en toezicht bij KEW hebben gescheiden taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Beide werken aan de hand van een reglement. Jaarlijks bespreekt een delegatie van de raad van toezicht het functioneren van het bestuur met de directeur. Voor het beloningsbeleid van de directeur-bestuurder volgt de raad van toezicht de Beloningsleidraad directeur-bestuurder van Cultuurconnectie en houdt zich aan de maxima die de WNT stelt.

Jaarlijks evalueert de raad ook het eigen functioneren. Naar aanleiding van een eerdere zelfevaluatie heeft de raad in 2021 een visie op toezicht geformuleerd en een profielschets voor de voorzitter en leden van de raad opgesteld. De leden van de raad komen bij voorkeur uit de kennisgebieden: kunst & cultuur, onderwijs, sociaal domein, openbaar bestuur, (financieel) ondernemerschap.

In het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen zijn de statuten van de stichting op 1 november 2021 aangepast. Deze documenten, en overige downloads over bestuur en toezicht van KEW vind je hieronder.

Samenstelling

Maarten Janssens voorzitter
Carin Gabriels lid
Mieneke de Jonge lid
Jan Kousemaker lid
Marian Plak lid
Statuten I KEW
Nevenfuncties directeur-bestuurder I KEW
Samenstelling, (neven)functies en rooster van aftreden raad van toezicht I KEW
Reglement bestuur I KEW
Reglement raad van toezicht I KEW
Visie op toezicht I KEW
Profielschets voorzitter en leden raad van toezicht I KEW

 

ANBI & overige gegevens

Stichting Kunsteducatie Walcheren (KEW) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als ANBI hebben we een publicatieplicht. De ANBI wet- en regelgeving is met ingang van 1 januari 2021 gewijzigd. Volgens deze nieuwe wet is KEW een grote ANBI. Voor grote ANBI’s geldt dat zij een standaardformulier moeten gebruiken voor de publicatie van hun gegevens. Via de link hieronder kun je het standaardformulier grote ANBI van KEW en de toelichting op de balans en de staat van baten en lasten en de accountantsverklaring downloaden.

RSIN-nummer: 87.94.546
KvK: 41114344
Btw: NL008794546B01
IBAN: NL43 RABO 0103 2084 45
Standaardformulier grote ANBI 2022
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 2022