2021-04-26T17:09:46+0000

đŸșNormaal gesproken gaan we met een archeloog van Erfgoed Zeeland ‘Het veld in! of krijgen we een ‘Rondleiding door het archeologisch depot’.
Onlangs namen er al een aantal scholen via KEW deel aan ‘Digitale archeoloog in de klas’.

Vanwege corona zijn de reguliere gastlessen niet te boeken maar er is een alternatief: de ‘Digitale archeoloog in de klas’. In de klas staat de leskist ‘Schatten en scherven’ met daarin allerlei archeologische schatten en opdrachtkaarten. De archeoloog begeleidt de les digitaal. Voorbereiding is niet noodzakelijk.

Je kan de les via KEW of via @erfgoedzeeland boeken. Neem hiervoor contact met ons op via: planning@kewalcheren.nl

Onze collega’s van @kce_oosterschelde bieden de activiteit aan voor scholen in de Oosterschelderegio.

#cultuureducatie #erfgoed #onlinecultuureducatie #zeeland #archeoloog #archeoloogindeklas #cultuur