cursus interne cultuurcoördinator (icc)

C²/Cultuurkwadraat

Voor groepsleerkrachten 1 t/m 8 en interne cultuur coördinatoren (icc)
Gedurende 9 dagdelen (7 x cursus + 2 verdiepingsbijeenkomsten)
Training is reeds gestart. Woensdag 23 mei is de laatste bijeenkomst.
Van 15.30 tot 19.30 uur

 

lees meer

Op locatie in Middelburg én Goes
Kosteloos dankzij subsidie via Cultuureducatie met Kwaliteit in Zeeland
Minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers per cursus

Door Pieter Mols in opdracht van Cultuurkwadraat
50 registerpunten
Aanmelden nog mogelijk. Neem contact op via info@cultuurkwadraat.nl

Opzet cursus

 

Bijeenkomst 1 Visie op cultuureducatie

In deze bijeenkomst gaan we aan de slag om een visie op cultuureducatie te formuleren die
past bij de context van de school waar de ICC-ers werken. De bijeenkomst bestaat uit een
aantal activiteiten waarin ingrediënten worden aangedragen om een visie te formuleren. Op
basis van de verzameling gegevens kan iedere ICC-er dan een visie formuleren die past bij
zijn/haar schoolconcept. De kern van de visie wordt gevormd door een antwoord op de
vraag: Wat kan cultuur bijdragen aan de manier waarop wij op onze school naar onderwijs
kijken?

Bijeenkomst 2 Stand van zaken

In deze bijeenkomst verzamelen we materiaal om in beeld te brengen wat de stand van
zaken op dit moment is op de scholen waar de ICC-ers werken. Welke rol speelt cultuur nu
op de school. In die bijeenkomst komen ook actuele zaken als Cultuur in de Spiegel,
doorgaande leerlijnen, portfolio en scenario’s cultuureducatie aan bod.

Bijeenkomst 3 Samenwerken

In deze bijeenkomst wordt gewerkt aan het onderwerp samenwerken. Zowel interne
samenwerking en draagvlak als samenwerking met externen komt aan de orde. Daarbij
maken we een analyse van de huidige stand van zaken m.b.t. samenwerken. En in het
verlengde van de geformuleerde visie beschrijven we de gewenste manier van
samenwerken. Om verschil tussen de actuele stand van zaken en de gewenste situatie
m.b.t. samenwerking te overbruggen ontwikkelen we een stappenplan voor de komende
jaren.

Bijeenkomst 4 Rol en taken van de ICC-er

In deze bijeenkomst zoomen we in op de rol en taken van de ICC-er. Welke rol speelt de
ICC-er op dit moment en wat zou een gewenste situatie zijn als we kijken naar de
geformuleerde visie. Ook hier leidt een stappenplan tot beleid om van de huidige naar de
gewenste situatie te komen.

Bijeenkomst 5 Inzoomen op creativiteit

Deze bijeenkomst wordt gebruikt om nadrukkelijk aandacht te besteden aan creativiteit en
onderwijs. Wat bedoelen we als we de term ‘creativiteit’ hanteren? Wat zijn de kenmerken
van een creatief proces en hoe kun je die kenmerken didactisch vertalen? Wat zijn de
kenmerken van creatief gedrag?
De bijeenkomst leidt tot een aantal concrete werkmodellen die verwerkt kunnen worden in
het beleidsplan.

Bijeenkomst 6 Cultuur en creativiteit verbinden met onderwijs

Iedere school is anders. Creativiteit en cultuur zullen daarom op iedere school een andere
toepassing/invulling krijgen. In deze bijeenkomt onderzoeken we actief 5 verschillende
manieren om cultuur/creativiteit met je onderwijs te verbinden.

Bijeenkomst 7 Voorwaarden en restvragen

De laatste bijeenkomst wordt ingegaan op voorwaarden als financieren, ruimte en faciliteiten.
Daarnaast is er ruimte om restvragen die de deelnemers formuleren, aan de orde te stellen.

Verdiepingsbijeenkomsten

Naast de 7 bijeenkomsten die hierboven werden benoemd, worden de deelnemers
uitgenodigd om de verdiepingsbijeenkomsten die door Cultuurkwadraat worden
georganiseerd bij te wonen in de loop van de 2017-2018.

€0,00 per persoon